SGK SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI


1- RAPOR VE REÇETE YAZIM KURALLARI HAKKINDA

SORU:Raporlarda ICD10 kodu bulunma zorunluluğu hangi tarihte başlamıştır..?


CEVAP: 15.06.2007 tarihli ve sonra çıkan raporlarda ICD 10 kodu olmalıdır..Yoksa iade nedenidir..

SORU:Raporlarda etken madde bulunma zorunluluğu ne zaman başlamıştır?


CEVAP:13.02. 2007 tarihinden sonra çıkan raporlarda etken madde bulunma zorunluluğu vardır.

SORU:Raporda ilacın ticari ismi yazıyorsa etken maddesi aynı olmak koşulu ile hastaya muadil ilaç verilebilir mi? Yoksa mutlaka raporda yazılan ilaç mı verilmelidir?(Örneğin raporda BELOK ZOK 100MG yazıyorsa dr reçeteye PROBLOK yazdığında veya BELOK ZOK 100MG yazan reçeteye PROBLOK verildiğinde bu bir kesinti sebebi midir?) Raporda hem ilacın ticari ismi hem de etken madde varsa uygulama ne şekildedir?


CEVAP:..13.02.2007 den sonra çıkan raporlarda etken madde bulunma zorunluluğu bulunduğundan bu tarihten sonra sadece ticari isimle çıkan raporlar uygun değildir..Daha eski tarihli olup ilacın ticari ismi yazılarak çıkarılmış raporlarla sadece raporda adı geçen ticari isimli ilaç verilmeli muadil verilmemelidir..Raporda hem ilacın ticari ismi hem etken maddesi yazılı ise muadil vermekte sakınca yoktur..

SORU:Raporlara elle ilave hangi durumlar için mümkündür?Raporu çıkaran dr dışında bir dr elle ilave yapabilir mi?


CEVAP:Raporlara elle ilave sadece raporu çıkaran dr tarafından yapılmalıdır..Başka bir dr un ilavesi kabul değildir.Rapora yeni teşhis ilave edilemez.. Eksik ICD 10 kodu, eksik etken madde ilavesi, yeni doz ,kullanım süresi,tedavi şeması,eksik imza elle ilave edilebilir..İlavenin yapıldığı tarih, dr un imza ve kaşesi ile başhekimlik mührü mutlaka olmalıdır..

SORU:Hastanın sosyal güvencesi değiştiğinde eski tarihli raporu da değişmeli midir?
(Örneğin hasta bağ kurlu iken aldığı raporu SSK lı olduktan sonra da kullanabilir mi?)
CEVAP:Hastanın kimlik fotokopisi de ekte alınmak suretiyle eski raporunu kullanmasında sakınca yoktur.Ayrıca karşılanan reçete ve eki bilgilerinden hastanın o anki sigortalılık durumu sorgulanabilir olmalıdır...

SORU:Özel tıp merkezlerinde çıkarılan raporlar geçerli midir?
CEVAP:Mesul müdürü bulunan özel tıp merkezleri,özel hastaneler ve özel dal merkezlerinde SUT e ve sağlık bakanlığı rapor formatına uygun kriterlerde çıkan raporlar geçerlidir..

SORU:Eskiden emekli sandığı hastaları için çıkmış sürekli kullanım raporları hala geçerli midir?


CEVAP:15.06.2007 den önce çıkmış , süre belirtilmemiş sürekli kullanım raporları sisteme başlangıç tarihi 15.06.2007 bitiş tarihi ise 15.06.2009 şeklinde kayıt edilerek işlenmelidir..15.06.2007 den sonra çıkan sürekli kullanım raporları geçerli değildir.(Diğer raporlar gibi 2 yıllık kabul edilir).Eğer sürekli kullanım raporunda süre belirtilmişse çıktığı tarihten itibaren o sürenin sonuna kadar geçerlidir..

 

SORU:Raporlarda süre ve doz belirtilmesi zorunluluğu var mıdır?Varsa bu durum hangi raporlar için geçerlidir?


CEVAP:Raporlarda doz ve süre belirtilmesi zorunluluğu yoktur..Ancak raporda doz ve süre belirtilmişse uyma zorunluluğu vardır..Doz belirtilerek çıkmış raporlarla rapordaki dozu aşan miktarda ilaç verilemez..
Antidepresan ve antipsikotikler için çıkan raporlarda süre belirtilmek zorundadır..
Ayrıca EK 2C listesine tabi raporlarda ve SUT da 12.7 de yer alan süre belirtilmesi gereken raporlarda SUT deki özel hükümler saklıdır..Sağlık bakanlığının bazı ilaçlar için belirlediği kurallara da dikkat edilmelidir.(Örneğin LEPONEX için sağlık bakanlığının tanıdığı süre 6 aydır..SUT da yazmasa bile sağlık bakanlığı kuralı olduğu için bu şekilde uygulanır.)

SORU:Toplum sağlığı merkezlerince yazılan reçeteler karşılanabilir mi?


CEVAP:Yazılabilir Ordu ili

SORU:Farklı bir ilde işyeri hekimi tarafından yazılan bir reçete hangi eczacı odasının onayı ile verilmelidir..?


CEVAP:Reçetenin karşılanacağı eczanenin bağlı olduğu eczacı odası tarafından onaylanabilir..(Örneğin ORDU da işyeri hekimi tarafından yazılan bir reçeteyi SAMSUN da bir eczane karşılayacaksa reçeteyi Samsun Eczacı Odası'na onaylatmalıdır)

SORU:Yatan hastaya raporlu olarak yazılmış reçete ayaktan tedavi reçetesiymiş gibi kayıt edilerek verilebilir mi?


CEVAP;Yatan hasta reçetesinin sisteme ayakta tedavi reçetesi olarak kayıt edilmesi uygun değildir..Yatan hasta reçeteleri raporlu dahi olsa sisteme yatan hasta olarak kayıt edilmeli ve ilaçları 5 günlük dozda verilmelidir..(01.01.2008 den sonra yatan hastaya ilaç verme prosedürü değişebilir.)

SORU:Serumlar günlük kaç ml dozda ve kaç günlük verilebilir?


CEVAP:SUT un 12.2 maddesi gereği günlük dozu prospektüsünde anlatılan kriterlere uygun olmak kaydı ile en fazla 10 günlük dozda ödenir..Reçetede günlük kullanım dozu mutlaka belirtilmelidir..

SORU:Ayaktan tedavide reçeteye dr tarafından büyük ambalajlı ilaç yazılmışsa verilebilir mi yoksa piyasadaki en küçük ambalaj mı verilmelidir?


CEVAP:Eğer ilacın büyük ambalajlı formu reçetede dr tarafından açıkça belirtilmişse raporsuz 1 kutu verilebilir..(LİPİTOR 10MG 90 TAB,DIAMICRON 100 TAB,APİKOBAL 50 TAB vb..)..Bu kural analjezik ve antienflamatuar ilaçlar dışındaki ilaçlar için geçerli olup küçük ambalaj uygulaması SUT ile belirlenmektedir.

SORU:Anlaşmalı özel merkezlerde yazılan pratisyen hekim reçeteleri hangi şartlarda karşılanabilir?


CEVAP :Aile hekimliği kapsamında anlaşmalı özel merkezlerin sadece poliklinik anlaşmaları olduğundan bu merkezlerde yazılan pratisyen hekim reçeteleri ancak ACİL POLİKLİNİK kaşesi varsa karşılanabilir..Devlet hastanelerinde yazılan pratisyen hekim reçeteleri için de aynı durum geçerlidir.

SORU:Reçetede farklı 2 dr un imza ve kaşesi olması uygun mudur?


CEVAP: 2 dr imzalı reçeteler geçerli değildir..Reçetede sadece reçeteyi yazan dr un imza ve kaşesi olmalıdır..

SORU:Yeni doğan bebek ne kadar süre ile annesinin karnesi üzerinden ilaç alabilir?


CEVAP:Sağlık karnesi ancak nüfus cüzdanı çıktıktan sonra hazırlanabildiği için ,nüfus cüzdanı hazırlama süresi (1 ay) içinde verilen ilaçlar annenin karnesi üzerinden kabul edilmektedir.

2- KLOPİDOGREL VERİLME İLKELERİ HAKKINDA

SORU:KLOPIDOGREL için GİS intoleransı nedeniyle çıkmış raporda teşhis ne olmalıdır?
SVH(Serebro Vasküler Hastalık) teşhisi bu raporlar için uygun mudur..?


CEVAP:KLOPİDOGREL için GİS intoleransı nedeniyle çıkacak raporlarda teşhis kalp kapak biyosentezi,tıkayıcı periferik damar hastalığı, angiografik olarak belgelenmiş KAH, İskemik serebrovasküler olay (iskemik inme) yada iskemik serebrovasküler hastalık olmalıdır..SEREBRO VASKÜLER HASTALIK teşhisi uygun değildir.

SORU: KLOPİDOGREL için çıkmış KAH veya TIKAYICI PERİFERİK ARTER HASTALIĞI teşhisli raporlarda ekte ne gibi bir belge olmalıdır..?


CEVAP:TIKAYICI PERİFERİK ARTER HASTALIĞI için çıkmış raporlar için hiçbir ek belge gerekli değildir..
15.06.2007 den önce çıkmış KAH teşhisli raporlarda ek belgeye gerek yoktur..Bu tarihten sonra çıkmış raporlarda rapor ekinde hastaya anjiografi yapılarak KAH teşhisi konulduğunu belgeleyen ilgili dal hekimi imza ve kaşeli belge olmalı ayrıca raporda hastanın GİS intoleransı olduğu açıkça belirtilmelidir..

SORU:KAH teşhisli KLOPİDOGREL raporunda hastaya anjiografi yapıldığı raporda tarih ve numara ile belirtilmişse ayrıca anjiografi belgesi istemeye gerek var mıdır..?


CEVAP:YOKTUR..

SORU:KAH teşhisli klopidogrel için çıkmış rapor ekinde alınan anjiografi belgesinde hastaya stend takıldığının da belirtilmiş olmasında bir sakınca var mıdır?Bu durumda hasta stendli KAH hastası kabul edilip ona göre mi işlem yapılmalıdır?


CEVAP:Eğer raporda GİS intoleransı olduğu belirtilmişse hasta sadece KAH hastası olarak değerlendirilip işlem yapılabilir.

 

4- ERITOPOETIN VE DARBOPOETİN VERİLME İLKELERİ HAKKINDA

SORU: ERITOPOETİN içeren ilaçlar için rapor ekinde alınan hgb ve ferritin değerlerini gösteren tahlil sonucu reçete tarihinden ne kadar eski olabilir..?
CEVAP: FERRİTİN veya TSAT değerini gösteren belge reçete tarihinden geriye dönük 3 ay içinde olabilir..HGB değeri için reçete yazılmadan önceki 1 ay içindeki sonuç belgesi alınmalıdır.

SORU: ERİTOPOETİN için çıkan KBY raporları ilgili uzmanca tek imzalı olarak çıkarılabilir mi?


CEVAP: Evet çıkarılabilir..

SORU: Diyaliz tedavisi için yazılan reçetelerde yazılan HEPARİN ler eczanelerce karşılandığında bedeli ödenir mi?


CEVAP: Diyaliz esnasında kullanılacak heparinler paket kapsamında olduğundan reçete edilse dahi bedeli ödenmez.Bunun gibi paket kapsamında olan diğer ilaçlar da ödenmez..(Örneğin diyaliz esnasında kullanılacak serumlar )

5- GABABENTİN VE NÖROPATİK AĞRI HAKKINDA

SORU:GABABENTİN etken maddeli ilaçları hangi durumlarda NÖROPATİK AĞRI teşhisi ile muaf verebiliriz?


CEVAP:Rapor teşhisi POST HERPETİK NÖRALJİ yada DİABETİK NÖROPATİ ise muaf verebilirsiniz..Diğer teşhislerde ise katılım paylı kullanım raporu kayıt ederek vermelisiniz..

SORU:NÖROPATİK AĞRI ve DİABETUS MELLİTUS şeklinde iki ayrı raporu olan bir hastaya her iki raporunu da alarak katılım payından muaf GABABENTİN verebilir miyiz?


CEVAP: Nöropatik ağrının diyabete bağlı olduğu raporda açıkça belirtilmediği sürece muaf vermeniz uygun değildir..


6- ANTİDEPRESAN VE ANTİPSİKOTİKLERİN VERİLME İLKELERİ HAKKINDA

SORU: 15 .06.2007 den önce 2 yıl süre belirtilerek çıkmış psikiyatri raporlarını 2 yıl kabul edebilir miyiz?


CEVAP:15.06.2007 den önce çıkan psikiyatri raporları raporda 2 yıl olarak belirtilse dahi çıktığı dönemde 1 yıllık kabul olduğundan sisteme 1 yıl kayıt edilmelidir..

SORU: Trisiklik ,tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar artık tüm hekimlerce reçete edilebildiğine göre bu ilaçlar için çıkacak kullanım raporu herhangi bir uzman tarafından çıkarılabilir mi? Yada hangi uzmanlar çıkarabilir..? (Örneğin bir göz yada KBB uzmanı bu raporu çıkarabilir mi?)


CEVAP: Endikasyonu uygun teşhisli ve sadece bu ilaçları içeren rapor olmak şartı ile tüm uzman doktorlar çıkarabilirler.


SORU:Antidepresan ve Antipsikotikler için çıkmış raporlarda teşhis mutlaka prospektüsündeki teşhisle birebir aynı mı olmalıdır? Örneğin PSİKOZ teşhisi antipsikotikler için uygun mudur? Yoksa sadece prospektüsünde PSİKOZ yazan ilaçlar için mi geçerlidir?Anksiyete teşhisi ile prospektüsünde depresyon yazan bir antidepresan verilebilir mi?


CEVAP:Bu ilaçlar için prospektüs endikasyonu ile rapor teşhisinin uyumlu olması gerektiğinden ancak kendi endikasyonunda olan teşhislerde verilmesi gereklidir.


7-SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI VERİLME İLKELERİ HAKKINDA

SORU:ASTIM yada KOAH teşhisli çıkmış bir raporda etken madde kombine olarak geçmişse kombinasyonu oluşturan maddelerden birini tek başına içeren bir ilaç da verilebilir mi? Yoksa etken madde tek başına da raporda yer almalımıdır?(Örneğin formeterol+budesonid için çıkmış bir raporla FORADİL İNH. yada PULMİCORT İNH. Karşılanabilir mi?) Aynı şekilde tek tek etken maddeler için çıkmış raporla kombinasyon ilaç verilebilir mi?


CEVAP:EVET.Her iki şekilde ilaç karşılanmasında da sorun yoktur..

SORU: KRONİK BRONŞİT teşhisiyle çıkmış bir raporla SPİRİVA İNH CAP verilebilir mi? (Kronik bronşit KOAH kapsamında kabul edilir mi?)


CEVAP: KRONİK BRONŞİT tek başına tanı olarak yer aldığında KOAH kapsamında kabul edilmez..Rapor teşhisinde KOAH'ın açık olarak belirtilmiş olmalıdır..


8- OSTEOPOROZ İLAÇLARI VERİLME İLKELERİ HAKKINDA;(3)

SORU:Osteoporoz raporları ekinde alınan KMY ölçüm belgesinde hangi değerler kriter alınacaktır..?


CEVAP:Lomber bölgede L1,L2,L3,L4,L1-L2,L2-L4 veya femoral bölgeden femur boynu(fem neck) veya total femur T değerlerinden birinin -2.5 veya daha az olduğu durumlar uygundur..Belge rapor tarihinden itibaren geriye dönük son altı ay içinde yapılmış KMY değerlerini içerebilir..

SORU:OSTEOPOROZ raporlarını hangi branştaki doktorlar çıkarabilir?Herhangi bir uzmanın çıkarması yeterlimidir ?Örneğin Göz , KBB yada psikiyatri uzmanı bu raporu çıkarabilir mi?


CEVAP:EVET ÇIKARABİLİR..


SORU:15.06.2007 den önce çıkmış osteoporoz teşhisli raporla aktif d vitamini ( rocatrol, one alfa vb) verilebilir mi?


CEVAP:15.06.2007 tarihinden itibaren aktif d vitaminleri osteoporoz teşhisi ile ödenmediğinden bu tarihten önce çıkmış raporu dahi olsa verilemez..


9- TÜP BEBEK VE İNFERTİLİTE TEDAVİSİ HAKKINDA

SORU:Tüp bebek öncesi tedavisi için düzenlenen raporlar tek dr imzalı çıkabilir mi?


CEVAP:Tüp bebek öncesi tedavisi için çıkarılan raporlar sağlık kurulu raporu şeklinde 3 dr imzalı olmalıdır..Tek dr imzalı raporlar uygun değildir..Raporda kaçıncı siklus olduğu belirtilmeli ve reçeteler mutlaka kadın doğum uzmanı tarafından yazılmalıdır..

SORU:Tüp bebek yöntemi ile bir kez tedavi olup çocuk sahibi olan ancak daha sonra çocuğunu kaybeden bir anne yaşayan başka çocuğu yoksa ikinci kez tüp bebek tedavisi alabilir mi?


CEVAP:EVET ALABİLİR..


10- DİĞER BAZI KONULAR HAKKINDA

SORU:PREGNYL AMPUL ilgili uzman tarafından yazıldığında raporsuz verilebilir mi?


CEVAP:Klasik ovülasyon indüksiyonunda ovülasyon tetiklenmesi için kullanılan üriner hcg (human korionik gonadropin) ler raporsuz verilebilir..PREGNYL bir üriner hcg dir..(Üriner olmayan hcg ler için bu cevap geçerli değildir..)

SORU:TOPAMAX ilacını migren teşhisli raporla verirken raporda ''6 ay süreyle profilaktik migren ilaçlarıyla tedaviye cevap alınamamıştır'' ibaresi olması yeterli midir..Yoksa provizyondan geriye dönük 6 aylık ilaçları kontrol edilerek kullanıp kullanmadığı sorgulanmalı mıdır?


CEVAP:Evet sorgulanmalıdır...Bu TOPİRAMAT için SUT de belirtilen kullanım kriteridir.Bu gibi durumlarda geriye dönük ilaç bilgisi eczacı tarafından da görülebildiği için sorgulanmalıdır..

SORU: Mide ilaçlarının büyük ambalajlı formları reçetede açıkça belirtildiğinde süre belirtilmese de 1 kutu verilebilir mi?


CEVAP:Eğer büyük ambalaj reçetede açıkça belirtilmişse verilebilir..Ancak bir kutudan fazla verilecekse reçetede mutlaka uygun teşhis(GİS ülseri,reflu) ve tedavi süresi belirtilmelidir..

SORU: İnsülin kullanan hasta tek başına iğne ucu reçete ettirdiğinde ödenir mi?


CEVAP: İğne uçları tek başına reçete edildiğinde bedeli ödenmez.Ancak insülin ile birlikte reçete edilmesi halinde ödenir..

SORU: İV kullanılacak radyoopak madde içeren ilaçlar (OMNIPAQUE,ULTRAVİST vb) verilirken reçetede ''hastane eczanesinde yoktur'' kaşesi bulunması gerekli midir?


CEVAP: SUT de bununla ilgili özel bir hüküm bulunmadığı için böyle bir kaşeye gerek yoktur..