Son zamanlarda Müdürlüğümüze ulaşan, eczanelerce karşılanan yeşil ve kırmızı reçetelerin incelenmesi sırasında tespit  edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla söz konusu reçetelere ilişkin uyulması gereken kuralların bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür. Buna göre; Bakanlığımız 29.05.1985 tarih 5768 sayılı ve 01.01.1986 tarih ve 2677 sayılı tamimleri gereğince kırımızı ve yeşil reçeteler eczacı tarafından ilgili defterlere kayıt edildikten sonra reçetelerin ilk nüshaları her ay İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Kırmızı ve yeşil reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecek, formda istenilen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form tek nüsha halinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Reçeteler en geç müteakip ayın onuna kadar Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Yeşil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshaları Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek aksi olduğu takdirde reçeteler iade edilecek ve gelmemiş kabul edilecektir. ( Resmi kurumlara reçetelerin ikinci nüshaları gönderilecektir.) Hastalar eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat edeceklerdir, birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat etmeyen hastaların reçeteleri karşılanmayacaktır. Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçları verilmeyecektir. Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır. Böyle yazılan reçeteler karşılanmayacaktır. Uyuşturucu madde reçetelerinde maximal doz sınırını aşan ilaçlar kesinlikle karşılanmayacaktır. Uyuşturucu ve psikotrop reçeteleri karşılığında eczacı ilacı alan kişinin adını, soyadını, imzasını,T.C kimlik numarasını ve adresini reçete üzerinde belirtilecektir. Eğer ilacı alan kişi hastanın yakınıysa yakınlık derecesi de yazılacaktır. Bu reçetelerde doktorun ilaç yazdığı bölümün altı eczacıya aittir. Bu bölümün eczacı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Yeşil ve kırmızı reçetelerde doktorun adı,soyadı, diploma numarası ve imzası olmayan reçeteler eczanece karşılanmayacaktır. Formlarda uyarı kısmı Sağlık Müdürlüğünce doldurulacaktır. Psikotrop madde ihtiva eden ancak yeşil reçete dışında kalan ilaçlar reçete karşılığı satılıp reçete kayıt defterine işlenecektir.  Yeşil reçeteye tabi ilaçların tüm formlarının (ampul,tablet,damla formları  dahil) reçetelendirilmesinde her bir yeşil reçeteye aynı etkin madde içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazılabilecek; bu miktarın üstündekileri ilaçların reçetelendirilmeleri hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şemasını içeren ilgili klinik,bilim dalı,ana bilim dalı sağlık kurulu raporunun reçeteye eklenmesi suretiyle olacaktır. Bakanlığımız genelgelerine aykırı şekilde uzmanlık alanı dışında reçete edilen ilaçlar (Ritalin,Concerta tab. gibi) eczaneler tarafından karşılanmayacaktır. Ritalin,Concerta ve Durogesic TTS.100 mikrogram gibi bazı ilaçlar raporlu dahi olsa bir kutu (reçete sahibi her hangi bir sosyal güvenliğe sahipse 3 aylık doz,raporun bir nüshası Sağlık Müdürlüğüne gönderilen reçeteye eklenecektir.) verilmesi gerektiğinden  (Adı geçen ilacın İlaç Ruhsatlandırma Bilimsel Komisyonunun 13.07.2001 tarihli toplantısında aldığı kararı ile reçetede yazılabilecek maksimal dozu (Hasta raporlu olsa dahi ) 1kutu olarak belirlenmiştir.)Bakanlığımız genelgelerine aykırı şekilde doz aşımı yapılarak reçete edilen kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu ilaçların maksimal dozları aşılmadan karşılanacaktır. Hiçbir sağlık güvencesi olmayan hastalar adına düzenlenen reçetelerin geri ödeme kurumları olmadığı için Bütçe ve Sağlık Uygulama Tebliğine bağlı olmasa da Bakanlık Genelgelerimiz esasları dahilinde reçeteleri karşılanacaktır. Kırmızı ve yeşil reçetelerde bu kurallara uymayan eczanelerin bir kez uyarılmasının tekrarı halinde; konuya ilişkin olarak 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte bir cezai yaptırım bulunmaması nedeniyle Bakanlığımız Genelgelerine aykırı hareket edenler yönünden 30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.         Ecz.Sibel YÜCER       İlaç-Eczacılık Şube Müdürü