29.09.2008 tarihli ve 27012 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili düzenlemelerin değerlendirilmesi ve yaşanan aksaklıkların iletilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr.Sami Türkoğlu ve Kurum Yetkili Eczacıları ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ve Genel Sekreteri Ecz.Hilmi ŞENER bugün (07.10.2008) bir görüşme yapmıştır.
- Birinci basamak sağlık kuruluşlarının MEDULA takip numarası vermeyeceği, birinci basamak resmi sağlık kuruluşu olan kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi,  üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri’nden yazılmış olan reçetelerde MEDULA Takip Numarasının aranmayacağı  bildirilmiştir.

Bununla birlikte, birinci basamak sağlık kuruluşları dışında, 2. ve 3. basamak diğer sağlık kurum kuruluşlarında yazılan ve MEDULA Takip Numarası yer almayan reçetelerin, Birliğimiz tarafından aksi bildirilmediği sürece karşılanmaması gerekmektedir. Bugüne kadar karşılanmış olan reçeteler için gerekli girişimler yapılmıştır.

- SUT’un 1 Ekim 2008 tarihinde uygulamaya girmesi ile provizyon sisteminde katılım payları ile ilgili düzenlemeler sağlıklı bir şekilde uygulanmamakta, hatalı tutarlar hesaplanmakta idi. Bu sorunların Birliğimizce bugün kuruma iletilmiş olanları, büyük oranda çözüme kavuşturulmuş olup, halen hatalı bir şekilde katılım payı çıkaran sağlık kuruluşları var ise, isimlerinin ve kurum kodlarının Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir e-posta adresine bildirilmesi halinde gerekli düzenlemenin yapılması sağlanacaktır.

- Ayrıca SUT 2008’in yürürlüğe girdiği ilk günlerde provizyon sisteminde yaşanan birtakım aksaklıklar da Kurum yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu çözüme ulaşmıştır. Örneğin enjektör bedellerinin ödenmemesi, enjektörlerin provizyon sisteminde ilaç olarak değerlendirilerek kalem sayısını kısıtlaması, gibi pek çok sorun çözüme kavuşmuştur.Bu ve benzeri konularda saptanan aksaklıkların Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir e-posta adresine bildirilmesi halinde gerekli düzenlemenin yapılması sağlanacaktır.
- Provizyon sistemi, çeşitli illerde aile hekimlikleri ile ilgili olarak “hastane poliklinik kodu yok” mesajı verdiğinden, aile hekimliklerinde düzenlenen reçeteler karşılanamamakta idi. Bu sorunun da giderilmiş olduğu ve 11990101 kodu ile giriş yapılabileceği bilgisi alınmıştır.
- SUT’un 12.1.3 “Sağlık raporlarının düzenlenmesi” maddesi, (9) fıkrası  “Bu SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, reçetenin düzenlendiği tarihte yürürlükte olan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla rapor bitim tarihine kadar geçerliliğini korumaya devam eder.”  şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm, SUT’un yayım tarihinden önce düzenlenmiş raporların, 2008 SUT hükümlerine uygun olmaması halinde, geçersiz hale gelmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durumun üyelerimize ve hastalarımıza yaratacağı sıkıntılar ve Kuruma getireceği mali yük ile ilgili kaygılarımız aktarılmış, konunun 10 Ekim 2008 Cuma günü yapılacak SUT revizyonunda çözüme kavuşturalacağı bildirilmiştir. Yine de ikinci bir duyuru yapılana dek SUT 2008 hükümlerinin esas alınması ve uygun olmayan raporlara ait reçetelerdeki ilaçların birer kutu karşılanarak hastalara bilgi verilmesi ve Cuma günü yapılacak SUT revizyonun yayınlanmasının beklenmesi gerekmektedir.

- 2008 Yılı Eczane Protokolü ile, raporlarda aslı gibidir onayı yapılması zorunluluğu kaldırılmış olmakla beraber, 2008 SUT 12.1.3 “Sağlık raporlarının düzenlenmesi” maddesi, (8) “Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaçlar için düzenlenecek reçetelere ait fatura ekinde aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi Kuruma gönderilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu ifade ile, 2008 yılı Protokolü ile kaldırılmış olan aslı gibidir onayı yeniden hayata geçirilmektedir. Öte yandan, bu onayın hangi merci tarafından yapılacağının belirtilmemiş olması, uygulamada karışıklığa neden olacaktır. Konuya açıklık getirilmesi için yazılı ve sözlü başvuruda bulunulmuş olup, bunun protokole uygun olarak yeniden düzenleneceği ve 10 Ekim 2008 revizyonuyla yayınlanacağı Kurum tarafından ifade edilmiştir.
- SUT’un 6. Katılım Payı başlıklı “6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” bölümünde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayenelerde alınacak katılım payı tutarının eczanelerce tahsil edilmesinin eczaneler için ekstra iş yükü oluşturduğu gerekçesi ile bu uygulamanın eczanelerce yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Kurum tarafından özel hastanelerin muayene ücretlerini eczanelerin tahsil etmemesi ile ilgili talebimiz uygun görülerek bu konunun revizyonda yer alacağı bildirilmiş, tüm muayene ücretlerinin kurumlarca tahsili ile ilgili talebimiz tekrarlanmıştır.
- 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin ‘17. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu’ başlıklı bölümünde, 2007 yılı Tebliğinin (ı) bendinde yer alan “Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçeteleri, Türk Eczacıları Birliğince oluşturulacak usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilecek, bu reçetelerin ödenebilmesi için Türk Eczacıları Birliği bölge eczacı odasının onayı aranacaktır.” hükmündeki ifadenin bulunmamasının, bu reçetelerin dönüşümlü karşılanması sisteminden vazgeçildiği anlamına gelmediği ifade edilmiştir.
2008 yılı Protokolünün 3.7. maddesinde Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçetelerin eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacağı ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacağı hükme bağlanmıştır. Hem Mor ve Turuncu reçetelerle ilgili sıralar hem de protokolün 3.7. maddesinde belirtilen diğer sıraların Bölge Eczacı Odalarınca uygulanması ve reçetelerde oda onayı aranması sürdürülecektir. Uygulamada bir değişiklik olmayacaktır.        
- SUT’un 12.2.Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlıklı bölümünün 3.maddesinde “Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.”  denmektedir. Meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimlerde, Provizyon sistemindeki düzenlemelerin farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Provizyon sistemindeki bu çelişkinin, ilaç grupları arasındaki farklılıktan mı, yoksa provizyon sistemindeki teknik bir aksaklıktan mı kaynaklandığı sorusu Kurum Yetkililerine yöneltilmiş olup, en kısa sürede çözüme kavuşması beklenmektedir.
- SUT 2008’de 15.Eczanelerden ilaç temini başlıklı bölümde “Reçete edilen ilaçlar, Kurumla sözleşme yapan eczanelerden temin edilmesi halinde bedelleri ödenir.” cümlesi yer almaktadır.  2007 Tebliğindeki “15.1. Reçete edilen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile imzalanan “Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Verilmesine İlişkin Protokol” çerçevesinde Kurumla sözleşme yapan eczanelerden temin edilmesi halinde bedelleri ödenir.” cümlesi değiştirilerek, Birliğimizin 6643 sayılı yasanın 39/j maddesi ile sahip olduğu kanuni hakkının belirtilmemesinin tarafımızca kabul edilmesinin mümkün olmadığı, bu konudaki hassasiyetimizin boyutları Kuruma en üst düzeyde ve en etkin dille iletilmiş olup, Konunun her platformda takipçisi olunacağına ilişkin kararlılığımız vurgulanmıştır
SONUÇ OLARAK, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki yukarıda ifade edilmeye çalışılan sorunların ve bunların dışında, Birliğimiz ile SGK arasında imzalanan Protokol hükümleri ile çelişen uygulamaların tekrar değerlendirilmesi, uygulama esnasında oluşacak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla yeni çözüm yollarının bulunması ve eczacılarımızın mağduriyetlerini önleyecek tedbirlerin alınması için Tebliğin yürürlük tarihinin ertelenmesi talep edilmiştir.
Ayrıca Kurumla imzalanan 2008 Protokolünün 3.1 Uygulanacak esaslar bölümünde yer alan “……...hastalara düzenlenen reçeteler, sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol çerçevesinde ve protokolün imzalandığı tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri (Kamu kurum iskontosu ve eczacı iskontosu hariç) doğrultusunda karşılanır.” hükmü hatırlatılarak yayınlanan SUT hükümlerinin yaratabileceği sorunlara çözüm arayışının birlikte ve üyelerimizi mağduriyetine sebep olmadan yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Kesin sonuca ulaşılamayan konularla ilgili SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr.Sami Türkoğlu, Kurum SUT Komisyonunu görüşmeye çağırmış olup, TEB yetkililerinin de katılımıyla yarın (08.10.2008) saat 11:00’de  yeniden görüşme yapılacaktır.