Bilindiği gibi, 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 29.09.2008 tarih 27012 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
01 Ekim 2008 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2008 Yılı SUT Hükümleri ile ilgili olarak, dikkate edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
A) SUT’un 3. Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve kimlik tespiti işlemleri başlıklı bölümünün (2) ve (3) nolu bendleri;
(2) Aile hekimliğine geçilen SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi” nde (EK-4) belirtilen illerde 01 Kasım 2008 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunludur. Acil haller dışında aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Acil hal nedeniyle aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderlerin ödenebilmesi için acil tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi ve Kurumca kabul edilmesi şarttır. SUT eki EK-4 Listesinde belirtilen iller dışındaki sağlık kurumundan yapılan sevklerde ayrıca aile hekimliği sevk belgesi aranmaz.
(2) Aile hekimliğine geçilen SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi” nde (EK-4) belirtilen illerde tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunludur. Acil haller dışında aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Acil hal nedeniyle aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderlerin ödenebilmesi için acil tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi ve Kurumca kabul edilmesi şarttır. SUT eki EK-4 Listesinde belirtilen iller dışındaki sağlık kurumundan yapılan sevklerde ayrıca aile hekimliği sevk belgesi aranmaz.
(2) Aile hekimliğine geçilen SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi” nde (EK-4) belirtilen illerde tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunludur. Acil haller dışında aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Acil hal nedeniyle aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderlerin ödenebilmesi için acil tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi ve Kurumca kabul edilmesi şarttır. SUT eki EK-4 Listesinde belirtilen iller dışındaki sağlık kurumundan yapılan sevklerde ayrıca aile hekimliği sevk belgesi aranmaz.
(3) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren aile hekimliğine geçilen tüm illerde sevk zinciri uygulanacaktır.
Şeklinde düzenlenmiş olup, buna göre, EK-4 Listesinde yer alan  
-    Bayburt,
-    Isparta,
-    Gümüşhane
-    Denizli illerinde, 01 Kasım 2008 tarihi itibariyle ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunludur. 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren ise, aile hekimliğine geçilen tüm illerde sevk zinciri uygulanacaktır.

B) Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6. Katılım Payı başlıklı maddesi,
6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
  
(1) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.
   Katılım payı;
   İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında………………….. 3 YTL,
Eğitim ve araştırma hastanelerinde………………………….. 4 YTL,
   Üniversite hastanelerinde …………………………………… 6 YTL,
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ……………………….. 10 YTL,
olarak uygulanır.
Şeklinde düzenlenmiş olup, hastalar tarafından ödenecek olan muayene katkı payları ile ilgili SGK Provizyon Sisteminde de sistem mesajı yayımlanmıştır. Ancak, sistemde meydana gelen bir hata nedeniyle, muayene katkı paylarının hesaplanması sırasında, SUT ile belierlenen tutarlar dışında tutarlar belirlenmektedir. Üyelerimizin, sonraki süreçte bir mağduriyet yaşamamaları için, muayene katkı payı tahsili sırasında, 2008 Yılı SUT Hükümleri ile belirlenen tutarları esas almaları gerekmektedir.
C) 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 12.1.3. Sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı bölümünün  (8) ve (9)  nolu bendleri
(8) Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait fatura ekinde aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi Kuruma gönderilecektir.
“(9) Bu SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, reçetenin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla rapor bitim tarihine kadar geçerliliğini korumaya devam eder.”
Şeklinde düzenlenmiştir.
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanan 2008 Yılı protokolünün  ile “1.4.7. SUT: Protokolün geçerli olduğu dönemde Kurum tarafından uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” olarak tanımlanmıştır.
Bu itibarla, 2008 Yılı SUT öncesinde düzenlenmiş olan raporların da, süresi sonuna kadar mevcut hali ile geçerli sayılması için, Birliğimiz tarafından Kurum nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Ancak, konu hakkındaki çalışmalar sonuçlanıncaya kadar, konu hakkında 2008 Yılı SUT Hükümlerine uygun biçimde reçete karşılanması gerekmektedir.
Raporlarda “aslı gibidir” onayı, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan 2008 Yılı Protokolü ile kaldırılmış olmasına karşılık, yukarıda belirtilen SUT Maddesi ile, bu onayın isteniyor olması da, protokol ve SUT’un çeliştiği noktalardan bir tanesidir.
Sağlık Uygulama Tebliği’ni hazırlayan komisyonda, Türk Eczacıları Birliği yer almadığından,   SUT hükümleri oluşturulurken, Birliğimizin görüş ve önerileri alınmamakta, konuya müdahalemiz ancak Tebliğin yayımlanması sonrasında olabilmektedir.
Bu itibarla, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri ve uygulanması ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yapılacak olan başvurularda değerlendirilmek üzere, üyelerimiz tarafından tespit edilen hususların da Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-posta olarak bildirimi, çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır.
D) 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlıklı bölümünün (3) numaralı bendi;
 (3) Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.
şeklinde düzenlenmiş olup, reçete karşılanması sırasında bendinin son cümlesi ile başlatılan uygulamaya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.