Bilindiği gibi, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren Konsolide Bütçeye tabi kurumlar ile Yeşil Kart reçeteleri de SGK kapsamına gireceğinden, tüm kurum sözleşmelerinin bedellerinin tek bir kalem halinde belirlenmesi uygun görülmüş ve sözleşmelerin bedelleri geçen yıldan daha az miktarda gelir oluşturmayacak şekilde 500 YTL olarak belirlenmiş ve Maliye Sözleşmesinin yenilenmemiş olması nedeniyle, üyelerimizin sözleşmeli olmadıkları resmi kurumlarla 01 Ekim 2008 tarihini beklemeden sözleşme yapmayı ve reçete karşılamayı talep etmeleri halinde, 2007 yılı sözleşmelerinin kendilerine ücretsiz olarak verileceği daha önce duyurulmuştu.
Bu süre zarfında, 2008 Yılı SGK Sözleşmesi ve 2008 Yılı SGK sözleşmesine ek olarak imzalanan Protokol gereğince, değişen iskonto oranları, uygulamada herhangi bir aksama olmaması nedeniyle, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.08.2008 tarih, 12506 sayılı ve 15.09.2008 tarih, 13993 sayılı Genelgelerle kabul edilmiştir.
Tüm bunlara karşın, 01 Ekim 2008 olan devir tarihi, 19.08.2008 tarih, 26972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 11.maddesinin 3.fıkrasında, "Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır" şeklinde değiştirilmiştir.
Söz konusu Kanun değişikliğinin ardından, Birliğimize, Maliye Sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği ve belli bir bedel karşılığında satılıp satılmayacağı ile ilgili çok sayıda soru ulaştırılmasının ardından açıklama gereği doğmuştur.
Kanun değişikliği nedeniyle, Maliye Kurumları ile Yeşil Kart’ın SGK’ya devrinin 3 yıllık bir sürece yayılacak olmasından dolayı, Maliye Bakanlığı ile 2008 Yılı için yeni bir Sözleşme imzalanacak ve üyelerimiz tarafından, Konsolide Bütçeye tabi Kurumlar ve Yeşil Kart için ayrı ayrı Sözleşmeler imzalanacaktır.
SGK Sözleşme bedellerinin, yeni bir Maliye Sözleşmesi imzalanmayacakmış gibi hesaplanmış olması nedeniyle; “500 YTL” bedel karşılığında SGK sözleşmesi temin etmiş üyelerimize, 2008 Yılı Maliye Sözleşmesinden talep ettikleri sayıda ücretsiz olarak verilecektir.
***NOT: 2008 Yılı Protokolü için Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapılmakta olup, 2008 Yılı Maliye Sözleşmesi henüz imzalanmamıştır. Maliye Sözleşmeleri imzalandıktan sonra, üyelerimize duyurusu yapılacak ve Bölge Eczacı Odalarından temin edilebilecektir.